X

Solicitarea informațiilor de interes public


Drepturile cetăţenilor privind accesul la informaţia de mediu - ghid

Drepturile cetăţenilor privind accesul la informaţia de mediu- conform HG 878/ 2005- broşura


PLIANT- Accesul publicului la informaţia privind mediulResponsabil de primirea solicitărilor în baza Legii 544/ 2001:
 Creţu Gabriela, tel:  +40 240 51 89 24


Modalităţile de solicitare informaţii


Condiţii de obţinere a informaţiilor de mediu

Solicitarea şi furnizarea informaţiei privind mediul se fac în conformitate cu prevederile Convenţiei de la Aarhus privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, ratificată prin Legea nr. 86/2000.

Publicul poate solicita informaţii de interes public, altele decât cele comunicate din oficiu, verbal sau scris, conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi a prevederilor HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001.

Liberul acces la informaţia de mediu este reglementat prin HG nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul (publicata în MO nr. 760/22.08.2005).

Solicitările în scris pot fi întocmite conform prevederilor legale, depunând o cerere tip

Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:
a) autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea;
b) informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public;
c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care solicită primirea răspunsului.
Modalităţile de contestare 

Modalităţile de contestare în privinţa dreptului de acces
la informaţiile de interes public solicitate

În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia. (art. 32 din HG. 123/2002).

Orice solicitant care consideră că cererea sa pentru furnizarea unor informaţii privind mediul a fost respinsă nejustificat, parţial sau în totalitate, a fost ignorată ori rezolvată cu un răspuns necorespunzător din partea unei autorităţi publice sau că nu au fost respectate prevederile art. 3-8, art. 11-15 si ale art. 29-31 (HG 878/ 2005), se poate adresa cu plângere prealabilă conducătorului respectivei autorităţi publice, solicitând reconsiderarea actelor sau omisiunilor.

Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamaţia administrativă prevăzută la art. 32 în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice, pentru aplicarea prevederilor legale.

Solicitantul care, ca urmare a aplicării prevederilor art. 16 alin. (1), se consideră lezat într-un drept al său prevazut de HG878/2005, sau care nu a primit răspuns la plângerea sa prealabilă în termenul legal stabilit, poate depune o cerere la instanţa de contencios administrativ competentă, unde sunt examinate actele sau omisiunile autorităţii publice în cauză. Soluţionarea cererii se face în conformitate cu dispoziţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.


>>> Lista cu documentele de interes public

>>> Lista documentelor produse şi/sau gestionate de către ARBDD


 _____________________________________

Rapoarte anuale de aplicare a Legii 544/ 2001

>>> Raportare anul 2013

>>> Raportare anul 2014

>>> Raportare anul 2015

>>> Raportare anul 2016

>>> Raportare anul 2017

>>> Raportare anul 2018
_____________________________________

Rapoarte anuale de aplicare a Legii 52/ 2003

>>> Raportare anul 2015

>>> Raportare anul 2018