X

PETIŢII

Dreptul de petitionare, este un drept fundamental prevazut de Constitutia României prin art. 51 care stipuleaza:
  1. Cetatenii au dreptul sa se adreseze autoritatilor publice prin petitii formulate numai în numele semnatarilor.
  2. Organizatiile legal constituite au dreptul sa adreseze petitii exclusiv în numele colectivelor pe care le reprezinta.
  3. Exercitarea dreptului de petitionare este scutita de taxa.
Cadrul legal cu privire la dreptul de petitionare este întregit de Ordonanta nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor si de Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2002

Astfel, art. 2. (Ordonanta nr. 27/2002) prevede:

"In sensul prezentei ordonante, prin petitie se intelege cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata in scris sau prin e-mail, pe care un cetatean ori o organizatie legal constituita o poate adresa autoritatilor publice centrale si locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ-teritoriale, societatilor nationale, societatilor comerciale de interes judetean sau local, precum si regiilor autonome, denumite in continuare autoritati si institutii publice."