X

Păşunat

Desfăşurarea activităţii de valorificare a păşunilor naturale din domeniul public de interes naţional aflate în perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării din adminstrarea A.R.B.D.D. (cu exceptia Islazurilor comunale adminstrate de Primarii)

 

Activitatea de valorificare a păşunilor naturale din domeniul public de interes naţional aflate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării se desfăşoară în acord cu prevederile art. 48, 49, 50 din Regulamentului Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" aprobat prin HG.763/2015, în zonele în care este permisă această activitate conform reglementărilor privind admininistrarea şi exploatarea pajiştilor, respectand prevederile Planului de Management și legislației în vigoare respectiv:

 


- Legea nr.82/1993, privind constituirea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, cu modificările şi completările ulterioare,
- Hotărârea Nr. 763 din 16 septembrie 2015 pentru aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării,
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor natural protejate, conservarea habitatelor natural, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, ale planurilor de management şi/sau regulamentelor ariilor naturale protejate aprobate,
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea
- Legea fondului funciar nr. 18/1991,
- Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării rurale nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte;

 


ARBDD administrează pajiştile naturale conform prevederilor art.10 din Legea nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării cu modificările şi completările ulterioare.

 

În categoria pajişti sunt cuprinse şi păşunile situate în zonele inundabile ale râurilor şi în Lunca Dunării şi Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării". Pajiştile se folosesc pentru păşunatul animalelor şi producerea de furaje. Folosirea şi exploatarea pajiştilor se realizează cu respectarea condiţiilor de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 

Utilizarea pajiştilor/păşunilor naturale, respectiv activitatea de creștere animale domestice si recoltarea fânului, în teritoriul RBDD este permisă cu prioritate Populaţiei locale, constituită din persoane fizice autorizate sau asociaţiilor acestora al căror domiciliu stabil ori sediu se află pe teritoriul rezervaţiei sau în localităţile limitrofe, este permisa doar după solicitatea și obtinerea permisului /Autorizației ARBDD, în perioadele, pe suprafeţele şi cu efectivele de animale stabilite pe baza evaluării capacităţii de suport a pășunilor, cu respectarea unor condiții;

 

Dreptul populaţiei locale din teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" de a desfăşura activităţile economice tradiţionale este garantat. Dreptul de pășunat se acordă în funcție de domiciliul (rezidența) deținătorului de animale care face solicitarea pentru emiterea permisului/autorizației. Repartizarea se va face în districtul care are suprapuneri cu UAT-ul de domiciliul (rezidența).

 

Modul de gestionare a pajiștilor se stabilește prin Studii de evaluare a resurselor naturale regenerabile, în scopul asigurării capacitatii de suport a RBDD în activitatea ARBDD de management durabil a resurselor naturale regenerabile.
Studiile se realizează anual de unități atestate în domeniu și se expertizează tehnic de comisia de specialitate a Academiei Române.
Păşunatul este interzis în fondul forestier proprietate publică a statului.

 

Perioada păşunatului pentru bovine 1 mai- 15 octombrie. Încetarea pășunatului se face cu aprox 3 săptămâni înainte de apariția îngheturilor.

 

Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni:

 


- păşunatul pe terenuri ce constituie domeniul public, fără actele de reglementare emise de Administraţia Rezervaţiei sau cu încălcarea acestora.
- păşunatul în zonele strict protejate şi în zonele de reconstrucţie ecologică.

Activitatea de creştere a animalelor se poate realiza în perimetrul Rezervaţiei în baza permisului şi a autorizaţiei de mediu, după caz.
- Actele de reglementare pentru activitatea de valorificare a păşunilor naturale din perimetrul Rezervaţie au caracter temporar.
- Pentru creşterea animalelor sub 100 capete bovine se emite Permis, care se eliberează anual cu respectarea unor condiții.
- Pentru creşterea animalelor un număr de >/= 100 capete bovine ce corespunde codului CAEN 0162-Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor( ex. Cod CAEN 0142- activităţi de servicii pentru creşterea animalelor, cu excepţia activităţilor veterinare), se emite autorizaţie de mediu şi în conformitate cu prevederile art.8, alin.1 și alin.3 din Ordinul nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Modul de exploatare durabilă a pajiștilor permanente în anul 2019 se va realiza în acord cu ANEXA 1 a Regulamentului de Pașunat, care conține: localizarea suprafețelor de pajiști, și Încărcare U.V.M./ha, repartizate pe 12 districte în conexiune cu UAT-urile unde este pășunatul permis.

 


În cadrul Studiului de evaluare a potenţialului de utilizare durabilă a resurselor vegetale de pe teritoriul RBDD pentru 2019, a fost identificată pe teritoriul R.B.D.D. o suprafață de 25945.57 ha pajiști permanente din care doar 19263 ha pot fi valorificate.

 

>>> Regulament de păşunat.

 


>>> Suprafețele de pajiști permanente sunt repartizate pe 12 districte, respectiv cantoane de pe teritoriul RBDD conform ANEXEI 1 a Regulamentului de păşunat.

 


>>> Hărțile distribuției suprafețelor de pajiști în care se poate practica de pășunatul/recoltarea fânului în districtele și cantoanele RBDD din 2019.