X

Pescuitul comercial

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării administrează resursa piscicolă din domeniul public al statului din perimetrul RBDD conform prevederilor art. 6. a^1 din Legea nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării cu modificările şi completările ulterioare.

 

Conform Legii 82/1993 ART. 10*) aln (10) Valorificarea resurselor naturale regenerabile, terestre şi acvatice, din zonele valorificabile din punct de vedere economic ale domeniului public de interes naţional se va realiza prin încredinţare directă persoanelor fizice autorizate sau asociaţiilor acestora al căror domiciliu stabil ori sediu se află pe teritoriul rezervaţiei sau în localităţile limitrofe, în condiţiile stabilite de Administraţia Rezervaţiei.

 

Modul de valorificare a resurselor acvatice se stabileşte anual de ARBDD ţinând cont de recomandările și respectând cotele maxime recomandate prin „Studiul de evaluare a resurselor acvatice vii în vederea stabilirii capturii totale admisibile (TAC) pe specii şi zone în R.B.D.D. (Complexele lacustre, Dunarea şi braţele sale, Marea Neagră), pentru menţinerea potenţialului natural de regenerare al resurselor şi a echilibrului ecologic. Studiul se realizează anual de unităţi atestate în domeniu şi se expertizează tehnic de comisia de specialitate a Academiei Române, cu fonduri ARBDD.

 

Pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, pescuitul comercial se practică în complexele lacustre, Dunăre şi braţele sale, complexul lagunar Razim-Sinoie şi zona costieră a Mării Negre până la izobata de 20 m.

 

_____________________________

 

 

>>> REGULAMENT privind desfășurarea activității de pescuit comercial în perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării

 

____________________________

 

Pescarii Comerciali- Pentru a avea acces la resursele acvatice vii din ariile naturale protejate în vederea practicării pescuitului în scop comercial trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 

a) să folosească nave/ambarcaţiuni care deţin licenţă de pescuit;

 

b) să deţină permis de pescuit comercial;

 

c) să deţină autorizaţie pentru recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare de specii de floră şi faună sălbatice, emisa Conform prevederilor Ordinului 410/2008;

 

d) să deţină autorizaţie de pescuit comercial, emisa Conform prevederilor Ordinului 126/2017.

 


_____________________________

 

Activitatea de valorificare a resurselor acvatice se realizează conform prevederilor:

 

· - Legea Nr 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării cu modificările şi completările ulterioare;

 

· - Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2007, privind regimul ariilor natural protejate, conservarea habitatelor natural, a florei şi faunei sălbatice cu modificările și completările ulterioare

 

· - HG 763/2015 privind aprobarea Planului de management al RBDD și Regulamentului RBDD

 

· - Ordonanței de urgență Nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, cu modificările și completările ulterioare;

 

· - ORDIN Nr. 126/807/2017 din 3 mai 2017 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate

 

· - Ordinul 410/2008, pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora;

 

· - Ordinul de prohibiție în vigoare;

 

· - Ordinul privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pe specii şi zone, în vigoare;

 

· - Ordin privind nominalizarea punctelor de debarcare şi centrelor de primă vânzare autorizate pentru pescuitul comercial în Delta Dunării, în vigoare;

 

· - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

 

· - Ordin nr. 610/2009 privind aprobarea tarifelor pentru lucrările şi serviciile prestate de către Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" la solicitarea persoanelor fizice şi juridice, cu completările și modificările ulterioare

 

· - ORDIN Nr. 1369/2018 din 12 septembrie 2018 privind caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial şi metodele de pescuit comercial în apele marine şi continentale

 

 

____________________________

 

Este interzisă comercializarea peştelui sub dimensiunea minimă legală conform Ordinului Nr. 342 din 28 mai 2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic.

 

Pescarii pot să captureze speciile acvatice numai în limita cotelor alocate anual, stabilite pe specii, pe zonă, înscrise în actele de reglementare, la vârstele şi în perioadele de pescuit stabilite prin normele tehnice şi legislaţia de practicare a pescuitului în vigoare.