X

Activitatea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării


Odată cu declararea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (1990) a fost înfiinţată şi instituţia pentru administrarea patrimoniului natural din domeniul public de interes naţional al Rezervaţiei, precum şi pentru refacerea şi protecţia unităţilor fizico-geografice de pe teritoriul RBDD - Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD).

Administrarea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării este un proces complex şi se deosebeşte de administrarea publică ce se exercită în unităţile administrative din perimetrul rezervaţiei cu care conlucrează. Pe teritoriul rezervaţiei se disting terenuri aparţinând domeniului public de interes naţional, terenuri aparţinând domeniului public de interes judeţean, şi local, precum şi terenuri aparţinând domeniului privat. Acestea sunt incluse în cele 8 unităţi administrative din rezervaţie, 7 comune şi un oraş (Sulina).

La nivelul unităţilor administrative locale, comune şi oraşe se exercită autoritatea consiliilor locale care sunt organe alese. Acestea au iniţiativa în tot ceea ce priveşte administrarea intereselor publice locale, exercitând autoritatea în limitele administrativ-teritoriale stabilite. Consiliile locale au atribuţia de a administra domeniul public şi privat al comunei sau oraşului (domeniul local). Dintre atribuţiile consiliilor locale cele mai apropiate de scopul administrării ecologice sunt cele referitoare la aprobarea şi asigurarea realizării programelor de organizare şi dezvoltare urbanistică a localităţilor, de amenajare a teritoriului, cu respectarea tradiţiei locale, de realizare a lucrărilor publice, de creeare a condiţiilor necesare petrecerii timpului liber al localnicilor, desfăşurării activităţilor ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi agrement precum şi de acţionare pentru refacerea şi protecţia mediului înconjurător.
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării este responsabilă pentru administrarea terenurilor din domeniul public de interes naţional având şi atribuţiile autorităţii de protecţia mediului.

Principalele atribuţiuni ale Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării sunt:
- cunoaşterea stării patrimoniului natural incluzând evoluţia parametrilor de mediu (evaluare, monitoring, studii de impact, implementarea prevederilor legislaţiei în vigoare, coordonarea programului de cercetare, etc.),
- elaborarea şi implementarea Planului de management al Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, care constituie documentul oficial prin care se reglementează desfăşurarea tuturor activităţilor de pe cuprinsul acestei arii naturale protejate, precum şi din vecinătatea ei;
- elaborarea şi implementarea strategiei de conştientizare publică şi educaţie ecologică, precum şi
- dezvoltarea cooperării regionale şi internaţionale.
Elaborarea planului de management are la bază informaţia ştiinţifică existentă despre valorile naturale ale Rezervaţiei la data întocmirii planului, reglementările legislaţiei în domeniu precum şi consultarea factorilor implicaţi sau interesaţi în stabilirea măsurilor de management necesare pentru realizarea obiectivului general al Rezervaţiei. Elaborarea planului de management  are la bază experienţa acumulată în administrarea acestei arii protejate.
Planul de management cuprinde obiective şi măsuri organizate într-un program de acţiuni planificate şi care vor constitui un instrument de lucru atât pentru Administraţia Rezervaţiei cât şi pentru cei care doresc să desfăşoare activităţi pe teritoriul Rezervaţiei.

Exercitarea atribuţiunii de autoritate de mediu pe întreg teritoriul rezervaţiei este forma prin care Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării controlează desfăşurarea activităţilor economice şi sociale urmărind ca acestea să se desfăşoare în condiţiile protecţiei mediului înconjurator, a eliminării impactului antropic asupra ecosistemelor naturale deltaice.
Asigurarea utilizării durabile a resurselor naturale regenerabile reprezintă o componentă importantă a administrării ecologice a rezervaţiei. Aceasta se realizează prin organizarea cunoaşterii potenţialului productiv al ecosistemelor naturale deltaice şi condiţionează evaluarea posibilităţilor de valorificare a resurselor naturale în limitele de suport a ecosistemelor deltaice.

_____________________________________

„Rolul rezervaţiilor biosferei este nu numai de a fi zone umede unde se realizează un echilibru între factorul uman şi natură, dar trebuie să contribuie la nevoile societăţii în general, arătând calea de urmat pentru un viitor durabil." (Strategia de la Sevilla privind rezervaţiile biosferei) 
Adminsitraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) a fost înfiinţată în 1990 ca fiind organizaţia administrativă responsabilă pentru conservarea şi managementul biodiversităţii, ecosistemelor şi resurselor naturale din Delta Dunării. Acest rol a fost legalizat prin legislaţia intrată în vigoare în anul 1993 (Legea nr. 83/1993).
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) este instituţie publică, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor a cărei activitate se desfăşoară în baza prevederilor Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (RBDD), cu modificările şi completările ulterioare, a legislaţiei privind protecţia mediului, a legislaţiei privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor, a florei şi faunei sălbatice, a legislaţiei privind pescuitul şi acvacultura, a legislaţiei privind vânătoarea şi fondul cinegetic, etc. 
Obiect de activitate – Crearea şi aplicarea unui regim special de administrare pentru:
- conservarea şi protecţia diversităţii biologice din ecosistemele naturale ale Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării
- dezvoltarea aşezărilor umane şi organizarea activităţilor economice în corelaţie cu capacitatea de suport a ecosistemelelor naturale din Delta Dunării
- asigurarea respectării prevederilor legislaţiei în vigoare pentru protecţia mediului înconjurător şi a ariilor protejate. 
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării  este instituţie publică, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi a cărei activitate se desfăşoară în baza prevederilor Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, modificată şi completată prin Legea nr. 136/2011.
Principalele activităţi desfăşurate de Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării  au ca scop realizarea obiectivelor din Programul de guvernare privind protecţia mediului înconjurător care prin magementul durabil al resurselor naturale şi conservarea biodiversităţii are în atenţie:
- biodiversitatea şi ariile protejate;
- conservarea patrimoniului natural;
- păstrarea tradiţiilor locale şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării;
- măsuri de reconstrucţie ecologică în zona Deltei Dunării, pe baza promovării unor principii moderne de management durabil;
- promovarea unor campanii naţionale de educare şi sensibilizare pentru ecologie şi dezvoltare durabilă;
- participarea şi colaborarea la nivel european şi internaţional la elaborarea politicilor de mediu.