X
Facebook Twitter YouTube

Proiectele educaţionale

Proiectele educaţionale pornesc de la premiza că educaţia de bună calitate presupune aplicarea modelului diversităţii prin abordarea diferenţiată, iniţierea de proiecte  în care să fie implicaţi elevi, cadre didactice de diferite specialităţi, parteneri educaţionali, pornind de la părinţi, societatea civilă, media şi comunitate. De aceea urmăresc implicarea activă a celor implicaţi în activităţi specifice unei tematici comune la nivel de parteneriat. Este important ca această tematică să fie una motivantă şi relevantă pentru toate instituţiile implicate în proiect. Activităţile proiectelor sunt interdisciplinare. În cazul proiectelor centrate pe elevi, este important ca aceştia să fie implicaţi în toate etapele de realizare a proiectelor, de la planificarea acestora, până la evaluare şi diseminarea rezultatelor.

Obiectivele proiectelor educaţionale urmăresc:
- să sprijine schimbul de bune practici între instituţiile implicate în parteneriat
- să ofere responsabililor din cadrul Serviciului Educaţie ecologică, Relaţii internaţionale posibilitatea cunoaşterii experienţei educaţionale
- să extindă participarea şcolilor, dar şi a autorităţilor şcolare şi a altor actori, în sectorul educaţiei informale şi non-formale, a căror importanţă este într-o continuă creştere.
Implicarea continuă trebuie să ofere:
-  perspective diferite faţă de parteneriatele existente;
-  o ancorare puternică a proiectelor în realitatea comunităţilor participante;
-  determinarea implicării cât mai multor actori relevanţi în domeniul educaţiei;
-   exploatarea eficientă a rezultatelor.

Proiectele educaţionale permit derularea unei arii vaste de activităţi, cum ar fi:
- întâlniri de proiect
- schimburi de profesori
- vizite de studiu ale partenerilor din proiect
- cercetări, studii,
- schimburi de experienţă şi bune practici
- activităţi de învăţare şi sesiuni de formare comune
- conferinţe, seminarii, work-shops-uri
- şcoli de vară
- campanii
- publicaţii
- participare la evenimente de mediu
- schimb de experienţă cu alte instituţii
- activităţi de evaluare
- activităţi de diseminare şi valorizare
Diseminarea şi exploatarea rezultatelor este o activitate importantă pentru fiecare partener şi, de asemenea, pentru Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.

Proiectele educaţionale completează activitatea şcolară cu educaţia extraşcolară şi educaţia familială. Ca activitate intenţionată şi orientată, educaţia extraşcolară/non-formală, permite dezvoltarea competenţelor elevilor, cultivarea interesului şi dezvoltarea înclinaţiilor şi talentelor acestora pentru anumite domenii. Ea permite folosirea eficientă şi plăcută a timpului liber al elevilor, dezvoltarea vieţii asociative, dezvoltarea capacităţilor de a lucra în grup şi de a coopera în rezolvarea unor sarcini complexe, dezvoltarea voinţei şi formarea trăsăturilor pozitive de caracter. Educaţia extraşcolară permite de asemenea implicarea elevilor în activităţi opţionale în mai mare măsură decât este posibil pe baza activităţilor curriculare, angrenându-i pe aceştia în forme specifice de verificare şi apreciere a rezultatelor.
Proiectele educaţionale, prin activităţile pe care le implică, contribuie la formare continuă a personalului implicat în educaţia şcolară, tocmai pentru că se adresează cadrelor didactice din învătţământul preuniversitar şi au ca scop îmbunătăţirea calităţii educaţiei şcolare. Astfel, participantul este încurajat să-şi îmbunătăţească cunoştintele şi competenţele de predare şi să cunoască mai bine modul în care se realizează educaţia şcolară.