X

Semn de carte!

În contextul internaţional de preocupare privind pierderea accelerată de biodiversitate, realizarea unei informări corespunzătoare a publicului asupra bogăţiei naturale pe care o reprezintă Delta Dunării şi determinarea unei atitudini responsabile în rândul turiştilor, locuitorilor, operatorilor economici şi altor stakeholderi din rezervaţie pentru protejarea biodiversităţii, reprezintă obiective a căror îndeplinire contribuie la respectarea angajamentelor României care reies din aderarea la unele convenţii internaţionale ale căror prevederi acţionează şi în Rezervaţie: Convenţia privind Diversitatea Biologică, Convenţia privind Comerţul Internaţional  cu Specii Periclitate, Convenţia privind Speciile Migratoare, Convenţia privind Zonele Umede de Importanţă Internaţională ca Habitat al Păsărilor de Apă, Convenţia privind Patrimoniul Universal, Natural şi Cultural, Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră.
Informarea diverselor categorii de factori interesaţi cu privire la anumite aspecte ce privesc protejarea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, presupune realizarea de acţiuni detaliate şi targhetate de conştientizare, însoţite de o evaluare prealabilă a gradului în care problematica este percepută. Pentru a-şi atinge scopul, comunicarea trebuie să fie un proces continuu şi gradual şi să folosească mesaje specifice adaptate grupurilor ţintă.
Activităţile care intră în responsabilitatea altor instituţii/organizaţii sunt supravegheate de către Administraţia Rezervaţiei pentru a se asigura că acestea se încadrează în prevederile Planului de Management şi nu contravin obiectivelor Rezervaţiei. În aceste cazuri Administraţia Rezervaţiei are un rol important în stabilirea unor relaţii de colaborare cu instituţiile/organizaţiile respective şi definirea modului în care acestea îşi organizează activităţile care au impact direct sau indirect asupra Rezervaţiei.
Obiectivele majore de conservare, protecţie şi utilizare durabilă a resurselor naturale din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării se regăsesc în activităţile desfăşurate şi care urmăresc:
-   creşterea nivelului de conştientizare a publicului (atât a populaţiei locale, cât şi a vizitatorilor) şi extinderea informării privind valoarea biologică, ecologică, estetică, culturală şi economică a RBDD, dar şi privind conceptele de dezvoltare şi utilizare durabilă;
-   atragerea sprijinului şi a participării comunităţilor locale la luarea deciziilor privind administrarea RBDD;
-   educarea şi informarea copiilor şi a elevilor - acţiuni derulate atât prin şcolile, dar mai ales prin centrele de informare şi documentare ale Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării;
-   implicarea unor parteneri din Romania sau străinătate reprezentaţi de organizaţii neguvernamentale, instituţii, servicii publice, administraţii, organisme cu activitate în domeniu, care îşi exprimă disponibilitatea de a participa la gestionarea Rezervaţiei.        
Deşi este cunoscută valoarea naturală a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării totuşi în rândul populaţiei nu este conştientizată necesitatea adoptării unor măsuri speciale de conservare a biodiversităţii. De asemenea, este nevoie de o creştere a informării populţiei locale şi a turiştilor asupra nevoilor speciale de conservare pe care le are fiecare specie şi ameninţările cu care se confruntă, în special datorită acţiunii umane. Percepţiile eronate privind restricţiile impuse de nevoia de conservare a speciilor şi habitatelor determină lipsa interesului pentru susţinerea de către localnici, agenţi economici şi turişti a regulilor privind asigurarea dezvoltării durabile a Deltei Dunării.
Pentru eliminarea surselor de conflicte trebuie desfăşurată o activitate susţinută de promovarea unor măsuri care să contribuie la diversificarea activităţilor economice (dezvoltarea turismului, a atelierelor de artizanat, acvacultură diversificată, etc.) la îmbunătăţirea infrastructurii locale care să contribuie la creşterea bunăstării locuitorilor (apărări împotriva inundaţiilor, alimentări cu apă, canalizări, etc.). Este necesară, de asemenea, desfăşurarea unor acţiuni susţinute de conştientizare publică pentru promovarea obiectivelor Administraţiei Rezervaţiei pentru dezvoltare durabilă.