X
Facebook Twitter YouTube

PROGRAMUL RO02 - BIODIVERSITATE ŞI SERVICII ALE ECOSISTEMELOR, SEE 2009-2014

 Restaurarea ecosistemelor acvatice din zona Şontea-Fortuna - componentă a siturilor Natura 2000 ROSPA0031 şi ROSCI0065 din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării [RESTAURARE-DD] Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării este partener în cadrul proiectului  „Restaurarea ecosistemelor acvatice din zona Şontea-Fortuna - componentă a siturilor Natura 2000 ROSPA0031 şi ROSCI0065 din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării [RESTAURARE-DD]” .

Proiectul este finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 - EEA Grants, în cadrul Programului RO 02 Biodiversitate si Servicii ale Ecosistemelor, propuneri de proiecte de tip “SCHEME DE RESTAURĂRI VASTE ALE ECOSISTEMELOR”, implementat de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, ca Operator de program.

 

Denumirea beneficiarului: Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării, Tulcea (INCDDD Tulcea).

Denumirea partenerului 1: Norwegian Institute for Nature Research (NINA), Norvegia

Denumirea partenerului 2: Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD Tulcea)

 

Proiectul RESTAURARE-DD este propus pentru execuţia lucrărilor de restaurare ecosisteme de zone umede fragmentate, din complexul acvatic Şontea-Fortuna, componentă a siturilor Natura 2000 ale Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (RBDD).


Obiectivele şi activităţile proiectului RESTAURARE-DD au ca scop implementarea obiectivelor generale ale Programului RO02 Biodiversitate si Servicii ale Ecosistemelor, şi anume, stoparea fragmentării habitatelor şi a pierderii biodiversităţii prin lucrări de restaurarea a ecosistemelor, si constientizarea publicului larg în legătură cu beneficiile şi serviciile ecosistemelor si importanţa menţinerii acestora într-o stare bună.

 

Durata proiectului: 11  luni, 19.05.2015 – 30.04.2016.

 

Obiectivul general:

Restaurarea ecosistemelor zonelor umede fragmentate din cadrul siturilor Natura 2000 din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării pentru stoparea declinului biodiversităţii din aceste ecosisteme.

 

Obiectivele specifice şi activităţile corespunzătoare acestora:

O1. Îmbunătăţirea stării ecosistemelor zonelor umede fragmentate din complexul acvatic    Şontea- Fortuna din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării.

O2. Conştientizarea publicului larg privind serviciile ecosistemelor zonelor umede şi importanţa

       conservării condiţiilor favorabile ale acestora.

O3. Dezvoltarea unui parteneriat ştiinţific internaţional privind restaurarea ecosistemelor  zonelor umede protejate.

 

Activităţile proiectului:

 

1.   Activitatea A.1 Achiziţia  publică a lucrărilor de restaurare şi serviciilor aferente acestora

2.   Activitatea A.2 Lucrări de restaurare a ecosistemelor acvatice naturale din zona Şontea-

                                  Fortuna componentă a siturilor Natura 2000 ROSPA0031 şi ROSCI0065 din

                                Rezervaţia Biosferei Delta Dunării.

3.  Activitatea A.3 Informare şi publicitate privind obiectivele şi rezultatele proiectului.

4.  Activitatea A.4 Diseminarea rezultatelor proiectului.

5. Activitatea A.5 Campanie educaţională privind biodiversitatea zonelor umede protejate şi

                                    importanţa conservării condiţiilor favorabile ale acestora.

6. Activitatea A.6 Dezvoltarea unui parteneriat ştiinţific Roman-Norvegian şi transferul de cunoştinţe privind restaurarea ecosistemelor umede protejate.

7. Activitatea A.7 MP.1 Managementul proiectului.

Rezultate:

1. Evitarea fragmentării ecosistemelor zonelor umede din complexul acvatic Şontea-Fortuna în condiţii de nivele scăzute ale apei Dunării.

2. Consultanţă privind contribuţia ecosistemelor zonelor umede protejate ale Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării la sectoarele economice corespunzătoare.

Realizări:

o   1 parteneriat ştiinţific internaţional al proiectului.

o   4 Rapoarte ştiinţifice.

o   3 Rapoarte financiare.

o   Restaurarea a 7000 ha ecosisteme naturale de zone umede fragmentate în ariile protejate ale RBDD - Refacerea conectivităţii habitatelor la reţeaua principală de canale, în condiţii de nivele scăzute ale apei Dunării.

o   13,56 km canale secundare supuse lucrărilor hidrotehnice de decolmatare;

o   15,00 ha suprafaţa ocupată de lucrările de decolmatare canale secundare

o   Refacerea rutelor de migraţie a speciilor acvatice, în condiţii de nivele scăzute ale apei Dunării.

o   Refacerea stării de conservare a 6 tipuri de habitate acvatice de importanţă comunitară, din care 1 habitat este prioritar, conform Directivei Habitate a UE; 

o   Conservarea stării favorabile a biodiversităţii: peste 5.000 specii de floră şi faună sălbatică.

o   1 contract de achiziţie publică a lucrărilor hidrotehnice de decolmatare canale.

o   4 contracte de achiziţie publică pentru servicii.

o   2 conferinţe de presă.

o   2  anunţuri publicitare.

o   1 panou publicitar privind suportul Mecanismului Financiar EEA 2009-2014 în realizarea proiectului.

o   1 Plan de Publicitate pentru proiect.

o   Conferinţa Internaţională “Restaurarea ecosistemelor zonelor umede fragmentate”.

o   Publicarea de lucrări ştiinţifice.

o   2 cursuri la nivelul grupurilor ţintă privind biodiversitatea zonelor umede protejate şi importanţa conservării acesteia.

o   1 bază de date şi hărţile în format GIS (numerice) conţinand:  datele georeferenţiate ale celor două zone din complexul  Şontea-Fortuna supuse  lucrărilor de restaurare habitate acvatice, precum şi date privind starea de conservare a celor 6 habitate din cele două zone.

o   1 bază de date şi hărţile în format GIS (numerice) aferente privind starea de conservare a speciilor de faună sălbatică din cele două zone ale proiectului.

o   1 raport ştiinţific privind evaluarea succesului lucrărilor de restaurare ecosisteme din cele două zone umede ale complexului  acvatic Şontea-Fortuna.

o   1 Raport de sinteză - consultanță pentru politici privind contribuția ecosistemelor zonelor umede la sectoarele economice corespunzătoare. Pagina web a proiectului: www.ddni.ro/RESTAURARE-DD.